A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

NASLOVNICA, SLUŽBA ČITANJA

ČASOSLOV-SLUŽBA ČITANJA-PONEDJELJAK 03.05.2021

molitva časoslova

molimo časoslov

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 
Ant. Poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!

Dođite, kličimo Gospodinu, *
   uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
   kličimo mu u pjesmama!(Ant.).

Jer Gospodin je Bog velik, *
    Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
    njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
    i kopno koje načiniše ruke njegove:(Ant.).

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
    poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
    a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva(Ant.).

O da danas glas mu poslušate: †
    »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
    kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
    iskušavahu, premda vidješe djela moja. (Ant.).

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
    pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
    i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
    Nikad neće ući u moj počinak!«(Ant.).

Slava Ocu i Sinu *
     i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
     tako i sada i vazda *
     i u vijeke vjekova. (Ant.)

Ant. Poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!

 

HIMAN

Vedri dane uskrsnuća,
Na veselje svemu svijetu!
Krv božanska danas opra
Grijehe svijeta čitavoga.

Tvoje slavno uskrsnuće
Pobjedniče, Kralju Kriste,
Dariva raj pokajniku,
Nevjernome vjeru vraća.

Anđeli se sveti dive
Milosrdnom Spasitelju:
Supatnika svoga s križa
U veselje vodi vječno.

Čudesno je to otajstvo:
Žrtveno, gle, Božje Janje
Na se uze grijehe svijeta,
Smrću svojom svijet da spasi.

Ima li igdje većeg čuda:
Za lijek grijehu velikome
Ljubav Božja Sina daje,
I smrt, evo, život vraća.

Vazmena neka ova slava
Svima bude na spasenje.
Slavnim, Kriste, uskrsnućem
Daruj svoje krštenike.

Ocu slava, slava Sinu,
Slava budi Duhu Svetom.
Darom vječnog uskrsnuća
Sveto Trojstvo neka nas kruni. Amen.

 

PSALMODIJA

 

Ant. 1. Spasi me, Gospodine, radi dobrote svoje(V. V. Aleluja).

Gospodine, nemoj me karati u srdžbi svojoj ,
ne kažnjavaj me u svojoj jarosti !
Smiluj mi se, Gospodine, jer sam iznemogao,
Gospodine, ozdravi me, j er dršću kosti moje.
Duboko mi je duša potresena, “.
a ti, Gospodine – dokle ćeš?
Vrati se, Gospodine, dušu mi izbavi,
spasi me rad svoj e dobrote :
jer među mrtvima tko te se sj eća,
u Podzemlju tko ti hvale pj eva?
Iznemogoh od pusta jecanja, t
noć na noć postelju plačem zalijevam,
suzama ležaj natapam.
Od žalosti oko mi gasne i slabi, *
jer su mnogi neprijatelji moji.
Odstupite od mene, svi zlotvori, *
jer je Gospodin plač moj čuo.
čuo je Gospodin molbu moju, “”
Gospodin je primio moju molitvu.
Neka se postide i užasno zbune
svi moji dušmani, “
i puni srama neka smj esta odstupe.

Ant. Spasi me, Gospodine, radi dobrote svoje (V. V.Aleluja).

 

Ant. 2. Gospodin je utočište siromahu u nevolji (V. V.Aleluja).

Slavim te, Gospodine, svim srcem svojim,
ispovij edam sva čudesna djela tvoja.
Radujem se i kličem tebi, “
pj evam imenu tvome, Svevišnji!
Dušmani moji natrag krenuše, “
padoše i pred licem tvojim pogiboše.
Jer ti se zauze za moje pravo i parbu moju,
ti sjede na prijesto – sudac pravedan:
ti pokara pogane, pogubi bezbošca, “”
ime im izlJrisa dovijeka.
Dušmani klonuše, smrvlj eni zauvijek, “”
ti im gradove razori – nesta im spomena.
Ali Gospodin dovijeka stoluje, “”
postavi prijesto svoj da sudi :
sam po pravdi sudi krug zemaljski, “
izriče pucima osudu pravednu.
Gospodin je tvrđava tlačenom, “
tvrđava spasa u danima tj eskobe.
Nek se uzdaju u te koji znaju ime tvoje, “
jer ne ostavljaš onih što traže tebe,
Gospodine.

Ant. Gospodin je utočište siromahu u nevQlji (V. V.Aleluja).

 

Ant. 3. Naviještat ću hvale tvoje na vratima kćeri sionske (V. V. Aleluja).

Pjevajte Gospodinu koji prebiva na Sionu,
razglašujte među pucima djela njegova,
jer ih se spomenu kao osvetnik krvi “
i siromaškog jauka ne zaboravi.
Smiluj mi se, Gospodine : 
pogledaj nevolju u koju me vrgoše
neprijatelji moji, “
od vrata smrti izbavi me,
da navij eštam sve hvale tvoje
na vratima kćeri sionske, “
da radostan kličem zbog spasenja tvoga.
Pogani padoše u jamu koju sami iskopaše, “
zamka koju potajno staviše
uhvati nogu njihovu.
Gospodin se iskaza i sud održa ;
grešnik se spleo u djela svoja.
Nek grešnici odu u Podzemlje, “
svi pogani što zaboraviše Boga.
Jer siromah neće pasti u zaborav zauvij ek, “
ufanje ubogih neće biti zaludu dovij eka.
Ustani, Gospodine, da se ne osili čovjek,
nek pogani budu osuđeni pred tobom!
Strah im, Gospodine, utjeraj , “
nek spoznaju pogani da su smrtnici !

Ant. Naviještat ću hvale tvoj e na vratima kćeri sionske
(V. V. Aleluja).

 

SLUŽBA ČITANJA

 

R. Srce moje i moje tijelo, aleluja.
O. Kliču Bogu živomu, aleluja.

 

PRVO ČITANJE

 Iz Knjige Otkrivenja

Pobjeda Božje Riječi

Ja, Ivan, vidjeh: nebo otvoreno – i gle, konj bijelac, a na nj sjeo On, zvani Vj erni i Istiniti, a sudi i vojuj e po pravdi; oči mu plamen ognjeni, na glavi mu mnoge
krune ; nosi napisano ime koj eg nitko ne zna doli on sam; ogrnut je ogrtačem krvlju natopljenim; ime mu :Riječ Božja. Prate ga, na bijelcima, Vojske nebeske,
odjevene u lan tanan, bijel i čist. Iz usta mu izlazi oštar mač kojim će posjeći narode. Vladat će njima palicom gvozdenom. On gazi u kaci vino gnjevne srdžbe Boga Svevladara. Na ogrtač, o boku, napisano mu ime : »Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. «I vidjeh jednog anđela: stajaše na suncu vičući iza glasa svim pticama što nebom lete: »Ovamo !

Skupite se na veliku gozbu Božju da se najedete mesa kraljeva i mesa vojvoda i mesa mogućnika, i mesa konja i konjanika njihovih i mesa svih mogućih ljudi, slobodnjaka i robova,malih i velikih !« I vidjeh: Zvijer i kraljevi zemlje i vojske njihove skupiše se svi u boj da se zarate s Onim što sjedi na konju i s vojskom nj egovom. I Zvijer bi uhvaćena, a s njom i Lažni prorok koji je u nj enoj nazočnosti činio znamenja i njima zavodio one što su primili žig Zvijeri i klanjali se njezinu kipu. Živi su oboje bačeni u ognj eno jezero što gori sumporom. A drugi su posječeni mačem što iziđe iz usta Onoga koji sjedi na konju, i sve se ptice nasitiše mesa njihova.

0TPPEV Otk 1 9, 13. 15. 16

R. Ogrnut je ogrtačem krvlju natoplj enim; ime mu:Riječ Božja. ” On gazi u kaci vino gnj evne srdžbe Boga Svevladara, aleluja.

O. Na ogrtaču, o boku, napisano mu ime : Kralj kralje
­
va i Gospodar gospodara. On gazi.

 

 

DRUGO ČITANJE

 

Iz Rasprave o znaku krivovjernika, Tertulijana, prezbitera 

O apostolskom propovijedanju

Krist Isus, naš Gospodin, dok je bio na zemlji, sam je navješćivao, ili javno narodu ili svojim učenicima, što on jest i što bijaše, koju je Očevu odredbu ostvarivao,
što je odredio da čovjek mora činiti. Od učenika je kao glavne sebi uz bok odabrao dvanaestoricu i predodredio ih za učitelje naroda.Kako je jedan od njih otpao, preostaloj je jedanaestorici naredio, vraćajući se Ocu poslij e uskrsnuća, da
pođu i uče narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.Smjesta su apostoli – taj naziv znači poslanici izabrali kockom dvanaestog, Matiju, na mjesto Jude,
prema proročkoj rij eči što stoji u psalmu Davidovu.

Dobili su obećanu moć Duha Svetoga za čudesna djela i propovijedanje. Najprije su bili svjedoci vjere u IsusaKrista, ustanovljujući Crkve, po Judeji. Poslij e su pošli u svijet i objavljivali narodima istu nauku iste vjere.Tako su u svakome gradu ustanovljivali Crkve, od kojih su potom ostale Crkve posuđivale mladicu vjere i sjeme nauke. To čine i sada da bi bile Crkve. Zbog toga će se ! one smatrati za apostolske kao kćeri apostolskih Crkava .Svaki rod valja promatrati prema nj egovu podrij etlu.Stoga, tolike i tako brojne Crkve samo su jedna, to jest ona prva koju su osnovali apostoli i od koj e su sve ostale. Tako su sve prve i sve apostolske, jer su svejedna.

Dokazi za jedinstvo jesu : uzajamno davanje mira, pozivanje na bratstvo i uzajamno njegovanje gostoprimstva. Tim pravima ne ravna nikakvo drugo
pravilo već jedinstvena predaja istog vjerovanja. Što su pak apostoli propovijedali, to jest što im je Krist objavio, nij e moguće drugačij e utvrditi osim pomoću
istih Crkava koj e ustanoviše sami apostoli. Oni su im propovij edali i živim glasom, kako se to kaže, a poslije svojim poslanicama.Jednom je Gospodin rekao : još vam imam mnogo toga reći, ali sad to ne možete podnijeti, nadodavši : Kad dođe onaj Duh istine, on će vas povesti u svu istinu, što pokazuje da zapravo nije ništa bilo nepoznato onima kojima je obećao da će po Duhu istine zadobiti svu istinu. Obećano je ispunio, jer Djela apostolska govore o silasku Duha Svetoga.

OTPJEV Iv 1 2, 21-22; Rim 9, 26

R. Pristupe neki pogani Filipu pa ga zamole : Gospodine, htjeli bismo vidj eti Isusa. ” Filip ode i kaže to Andriji, a Filip i Andrija odu i kažu Isusu, aleluja.

O. Na mjestu gdj e im je rečeno : Vi niste moj narod,
prozvat će se sinovi Boga živoga. ” Filip ode.

 

MOLITVA

Bože, od tebe nam je spasenje i posinj enje. Pogledajsvoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju: udijeli im pravu slobodu i vj ečnu baštinu. Po Gospodinu.

Po Gospodinu.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: